Allmänna Villkor

Här finner du Devicom allmänna villkor

För mer info. Kontakta oss på 08-632 00 90


1 Förval

Förvald telefoni är en tilläggstjänst och omfattar samtal från Telias nät. Förval registreras hos Telia av Devicom. Devicom erhåller härmed kundens fullmakt att registrera förval. Kunden kan när som helst upphäva förvalet till Devicom genom att låta annan operatör (exempelvis Telia) registrera förval (Det är alltid tekniskt möjligt att ändra förval men Ditt förval kan även vara villkorat av en bindningstid). Förval hos Devicom innebär att alla samtal som omfattas av beställningen rings via Devicom. Kunden väljer den av Devicoms samtalsplaner som är mest förmånlig baserat på hur mycket kunden ringer och var samtalen går, t.ex. fasta nätet, utlandet eller mobilsamtal.

1. DEFINITIONER.

Avtal: Dessa allmänna villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas avtal. Kund: Fysisk person med vilken Devicom AB har ingått Avtal. Tjänst: Den/de av Devicom AB tillhandahållna tjänsten/tjänsterna. Tjänstespecifika villkor: De villkor som reglerar vad som specifikt skall gälla för respektive tjänst.

2. ALLMÄNT.

Devicom AB Allmänna villkor – Privat reglerar den av Devicom AB enligt Avtalet tillhandahållna tjänsten/tjänsterna till fysisk person. I första hand skall Tjänstespecifika villkor gälla och i andra hand Allmänna villkor – Privat. Avtal skall anses ingånget när Devicom AB erhållit av Kund undertecknat avtal eller då Kund avger viljeyttring/beställning på annat sätt (via Internet, telefon mm). Avtalets ingående är beroende av godkänd kreditprövning. Devicom AB s åtaganden kan ändras till följd av förändringar av tillämpliga svenska och internationella regleringar.

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL.

Den av Kund valda Tjänsten framgår av de Tjänstespecifika villkor som gäller för varje enskild Tjänst. Devicom AB förbehåller sig rätten att vidtaga förändringar av Tjänst avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger Devicom AB att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändring i avtalad Tjänst. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Devicom AB tillhanda före förändringens ikraftträdande. Vidare förbehåller sig Devicom AB rätten att med tre (3) månaders varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänst.

4. KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR.

Kund ansvarar för att denne har för Tjänst nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning på sätt som angivits i Tjänstespecifika villkor. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard.
Kund ansvarar för att av Devicom AB utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Devicom AB har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst.
Av kund hyrd kapacitet får ej överlåtas. För det fall Kund bryter mot Avtalet, den verksamhet för vilken Tjänst används bedrivs på ett olagligt, oseriöst eller undermåligt sätt eller Devicom AB annars bedömer det sammanhang i vilket Kund använder Tjänst är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Devicom AB s uppfattning, olämpligt eller om det är förenat med risk för Devicom AB eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst, har Devicom AB rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst.
Kund äger inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl Devicom AB s nät som annans, obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Devicom AB s nät eller anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Devicom AB skall inte bli ersättningsskyldig för de fall behörig eller obehörig gör intrång i Kunds eller Devicom AB s datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl a text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Devicom AB eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Exempel på etiska regler går att finna på Devicom AB s hemsida. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.
Vid brott mot ovanstående äger Devicom AB rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst samt säga upp Avtalet. Devicom AB förbehåller sig rätten att debitera Kund för avgift för av Devicom AB utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. Kund är skyldig att meddela namnändring till Devicom AB. Kunds ändring, flyttning eller uppsägning av teleabonnemang Kund har med annan teleoperatör medför inte att avtalet med Devicom AB upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via det teleabonnemang Kund anslutit till Devicom AB.
Anmälan om flytt av telefonabonnemang mm skall meddelas Devicom AB senast tre (3) veckor före det att flytt skall vara utförd.

5. AVGIFTER.

Avgifter kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter, eventuell engångsavgift, faktureringsavgift samt öppningsavgift. Fast månadsavgift debiteras Kund löpande till dess att Kund sagt upp Tjänst. Avgiftsändringar skall aviseras skriftligen senast en (1) månad i förväg. Om förändringen är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Devicom AB tillhanda före förändringens ikraftträdande

6. BETALNING.

Betalning skall vara Devicom AB tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura. Om Kund överskrider den kreditgräns som gäller för användning av Tjänst kan Devicom AB mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning. Devicom AB har rätt att tills vidare stänga av Tjänst i avvaktan på sådan betalning. Sådan avstängning får dock endast ske sedan Devicom AB uppmanat Kunden att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas och Kunden inte har betalat inom angiven tid. Kreditgränsen kan ändras om det framstår som motiverat efter särskild kreditprövning.
Vid försenad betalning har Devicom AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall att Kund är i dröjsmål med betalning, får Devicom AB stänga av Kunden från användning av Tjänsten till dess att full betalning erlagts. Sådan avstängning får endast ske sedan Devicom AB uppmanat Kunden att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas och Kunden inte har betalat inom angiven tid. Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får Tjänsten stängas av omedelbart. Devicom AB skall i sådant fall genast underrätta Kunden om avstängningen och under minst tio dagar från avstängningen ge Kunden möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.
Efter påminnelse enligt ovan eller vid upprepad försenad betalning, har Devicom AB även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för ifrågavarande Tjänst samt slutfakturera Kund, förutsatt att dröjsmålet avser mer än en ringa del av betalningen eller om dröjsmålet av annan anledning kan anses som väsentligt.

7. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL.

Av tjänstespecifika villkor framgår, i förekommande fall, i Tjänst ingående service- och tillgänglighetsåtaganden. Vid trafikhindrande fel kan ersättning till drabbad Kund utgå. Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Devicom AB s ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund, fastighetsnät eller annat som står utanför Devicom AB s kontroll. Vid installations- och felsökningsåtgärder skall Kund tillse att Devicom AB vid behov äger tillträde till Kunds lokal.
Kan fel hänföras till Kund förbehåller sig Devicom AB rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät mm.

8. Devicom AB s ANSVAR.

Devicom AB utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst. Devicom AB ansvarar inte för informationen. Devicom AB ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande, om inte skadan eller förlusten orsakats genom grov vårdslöshet av Devicom AB.
Devicom AB s ansvar är begränsat till skador som orsakats genom försummelse av Devicom AB. Devicom AB s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet av Devicom AB.

9. FORCE MAJEURE.

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl a anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering.

10. UPPHÖRANDE I FÖRTID.

Devicom AB har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

11. ÖVERLÅTELSE.

Avtalet med där till hörande Tjänster får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Devicom AB. Devicom AB har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

12. ÄNDRING AV VILLKOR.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.
Det åligger Devicom AB att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändring i allmänna villkor. Om förändringen av allmänna villkor är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Devicom AB tillhanda före förändringens ikraftträdande.

13. KUNDUPPGIFTER.

Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa allmänna och tjänstespecifika villkor (t ex födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten) behandlas av Devicom AB, av bolag i Devicom AB koncernen och av företag koncernen samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter med Devicom AB, ex notering av frågor, klagomål etc samt uppgifter om eventuella företrädare och om hur avtalet fullgörs.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärsoch metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Devicom AB och av företag koncernen samarbetar med. Kund kan skriftligen anmäla till Devicom AB, Finlandsgatan 66, 164 74 Kista , att denne inte vill att personuppgifterna skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.
Kund kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Devicom AB, Finlandsgatan 66, 164 74 Kista erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Devicom AB behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress. Om Kund lämnat oriktiga uppgifter, har Devicom AB rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp Avtal med omedelbar verkan.

14. MEDDELANDEN.

Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart.

15. AVTALETS UPPHÖRANDE.

Om Avtal upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott.

16. AVTALSPERIOD.

Om inte annat överenskommits gäller detta Avtal tills vidare. Uppsägning av Avtalet bör ske skriftligen.

17. TVIST.

Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

Kista 2007-05-29

 • Live chat
  Live chat

  Tveka inte att kontakta oss. Vi vill kunna hjälpa dig på bästa och snabbaste sätt. Därför erbjuder vi live chat direkt här på siten.

  Chatten finner du längst ner i högra hörnet

  Du når oss självklart även på:

  08-632 00 90
  support@devicom.se