Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 27 maj 2011. Bolagets organisationsnummer är 556635-1325. 

§ 1 Bolagets firma är Devicom AB (publ). 

§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 3 Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av telefoni samt datanät- och Internettjänster, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 1 600 000 och högst 6 400 000. 

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. 

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan suppleanter. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
 Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§ 9 Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.